Изготвяне на инвестиционен проект:

Условията и реда за изготвяне на инвестиционният проект са указани в Закона за Устройство на Територията. Съдържанието на инвестиционният проект е подробно описано в Наредба №4/21.05.2001г. За обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.Инвестиционният проект може да бъде разработван в отделни фази и/или комбинация от тях:

1.  Идеен проект;

2. Технически проект;

3. Работен проект;

Фазите са подробно разписани в Наредба 4, като е упоменат и обхвата на всяка една.

Основни дейности:

Инвестиционният проект включва отделни части, за които са необходими съответните специалисти. Възможно е при даден Инвестиционен Проект, някои  проектни части да не са нужни. Проектите се разработват в следните части:

· Архитектура – изготвя се от архитект с ППП;

· Строително-конструктивна – изготвя се от инженер-конструктор с ППП;

· Технически контрол – изготвя се от инженер конструктор с ТК по част СК;

· ВиК – изготвя се от инженер ВиК с ППП;

· Електричество – изготвя се от инженер по съответната част с ППП;

· Отопление, Вентилация и Климатизация – изготвя се от инженер по съответната част с ППП;

· Енергийна Ефективност – изготвя се от инженер с ППП по част ОВиК;

· Геодезия – изготвя се от инженер по съответната част с ППП;

· Геология – изготвя се от инженер с ППП;

· План за Безопасност и Здраве;

· План за Управление на Строителните Отпадъци;

· Пожарна Безопасност;

Ландшафтна архитектура – изработва се от проектант с ППП;

Съдържание:

Всяка от частите съдържа в себе си разработка на проекта по съответната част в достатъчен обем и съдържание, така че да бъдат изяснени всички детайли по проекта. В проектните части се съдържат обяснителна записка и количествена сметка за вложените материали, предписани от всеки от проектантите. В края на работния/техническия проект се разработва една обобщена количествена сметка на всички видове материали и дейности.

Срок:

Сроковете за изготвяне на инвестиционния проект може да варират според сложността и РЗП на съответната сграда. Те се определят само след разговор между Водещия проектант и Инвеститора.

Цена:

Цената се определяне на квадратен метър РЗП.

Технически паспорт

Silent Circle изготвя „Технически паспорт“, който включва техническите характеристики на елементите на строежа, свързани с изпълнението на съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 – 3 от ЗУТ, инструкции за експлоатация, обслужване, обследване, поддържане и ремонт и отразява всички извършени строителни и монтажни работи след въвеждането на строежа в експлоатация.

Техническият паспорт съдържа пълна техническа информация за моментното състоянието на сградата и дава информация дали тя отговаря на всички нормативни изисквания за сградите,  историята на всички извършени промени и преустройства, опис на всичката налична строителна документация – проекти, разрешителни, сертификати, предписания при нужда за укрепвания, ремонти и поддръжка и др.

Техническият паспорт се състои от:

Архитектурно заснемане (при липса на документация за сградата);

Техническо становище за конструкцията на сградата;

Обследване от легализирана лаборатория за установяване на годността на вложените материали при строителството на сградата;

Технически становища на всички задължителни инженерни части:

част ВиК;

част Електрическа;

част Отопление Вентилация и Климатизация;

част Пожарна Безопасност;

Доклад за Енергийна Ефективност;

Резюме от доклада за Енергийна Ефективност;

Сертификат за енергийните характеристики на сградата;

В ЗЕЕ е предвидена крайна дата за съставянето на технически паспорти на всички съществуващи сгради – до края на 2021г., като след изтичането му кметовете на общини имат задължението да възлагат съставянето на технически паспорти за сметка на собствениците на сградите.

Ползи за собственика:

Цената на доклада в момента е достъпна и се определя на база, каква част от проектната документация на обекта е налична.

Колкото повече наближава гореупоменатият срок, толкова повече цената ще се покачва, а изготвянето на паспорта е законово неизбежно.

Собствениците на сградите ще спечелят и средно между 3 и 10 години освобождаване от данък сгради, като за големите хотели и сгради той може да бъде значителен.

Срокове за изготвяне:

Сроковете за изготвяне на Технически паспорт на сграда в експлоатация зависи от РЗП на сградата, наличието на строителни книжа .

Цена:

Цената се определя на квадратен метър РЗП.

Архитектурно заснемане

Архитектурното заснемане представлява точно измерване на всички стени, отвори (прозорци и врати), нива и други елементи в помещенията на даден обект, на неговата височина, материали и конструкция.

Какво предлагаме:

Silent Circle разполага с всичко необходимо за прецизно и качественото изпълнение на услугат. Както квалифицирани специалисти с дългогодишна практика (архитект, инженер-конструктор и геодезист), така и модерни и прецизни лазерни измерителни уреди и инструменти, различни програмни продукти и софтуер за изготвяне  на:

Подложка, върху която архитектът разработва инвестиционен проект;

Проект за преустройство, вкл. проект за разделяне или промяна на предназначението;

Интериорни проекти;

Допълнителна Техническата документация на даден обект;

Екзекутивни чертежи при допуснати  грешки или когато са нужни изменения по проекта;

Удостоверение за търпимост – за постройки, изградени преди 1987 г., за които липсват строителни книжа;

Узаконяване на сгради и обекти – без документи, но отговарящи на изискванията за строителство към момента на строежа;

Документи необходими за всички видове сделки с недвижима собственост вкл. покупко-продажба, отдаване под наем, делба;

Основни дейности:

Първоначално събиране на информация;

Обработка и подготвяне на точна подложка;

Повторно заснемане с потвърждаване на ключови елементи и допълване до подробна информация;

Пълно изчертаване и подготвяне на документацията.

Срок:

В зависимост на необходимите дейности по Архитектурното заснемане, след оглед на обекта от архитект-проектант, могат да се определят сроковете за изпълнение.

Цени:

Цената на Архитектурно заснемане зависи от сложността на обекта  и неговото РЗП .