ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ

Технически паспорт

Представяне:

Ви Ди Ес  ЕООД изготвя „Технически паспорт“, който включва техническите характеристики на елементите на строежа, свързани с изпълнението на съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 – 3 от ЗУТ, инструкции за експлоатация, обслужване, обследване, поддържане и ремонт и отразява всички извършени строителни и монтажни работи след въвеждането на строежа в експлоатация.

Техническият паспорт съдържа пълна техническа информация за моментното състоянието на сградата и дава информация дали тя отговаря на всички нормативни изисквания за сградите,  историята на всички извършени промени и преустройства, опис на всичката налична строителна документация – проекти, разрешителни, сертификати, предписания при нужда за укрепвания, ремонти и поддръжка и др.

Техническият паспорт се състои от:

Архитектурно заснемане (при липса на документация за сградата);

Техническо становище за конструкцията на сградата;

Обследване от легализирана лаборатория за установяване на годността на вложените материали при строителството на сградата;

Технически становища на всички задължителни инженерни части:

част ВиК;

част Електрическа;

част Отопление Вентилация и Климатизация;

част Пожарна Безопасност;

Доклад за Енергийна Ефективност;

Резюме от доклада за Енергийна Ефективност;

Сертификат за енергийните характеристики на сградата;

В ЗЕЕ е предвидена крайна дата за съставянето на технически паспорти на всички съществуващи сгради – до края на 2021г., като след изтичането му кметовете на общини имат задължението да възлагат съставянето на технически паспорти за сметка на собствениците на сградите.

Ползи за собственика:

Цената на доклада в момента е достъпна и се определя на база, каква част от проектната документация на обекта е налична.

Колкото повече наближава гореупоменатият срок, толкова повече цената ще се покачва, а изготвянето на паспорта е законово неизбежно.

Собствениците на сградите ще спечелят и средно между 3 и 10 години освобождаване от данък сгради, като за големите хотели и сгради той може да бъде значителен.

Срокове за изготвяне:

Сроковете за изготвяне на Технически паспорт на сграда в експлоатация зависи от РЗП на сградата, наличието на строителни книжа .

Цена:

Цената се определя на квадратен метър РЗП.