ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

Изготвяне на инвестиционен проект

За услугата:

Условията и реда за изготвяне на инвестиционният проект са указани в Закона за Устройство на Територията. Съдържанието на инвестиционният проект е подробно описано в Наредба №4/21.05.2001г. За обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.Инвестиционният проект може да бъде разработван в отделни фази и/или комбинация от тях:

1.  Идеен проект;

2. Технически проект;

3. Работен проект;

Фазите са подробно разписани в Наредба 4, като е упоменат и обхвата на всяка една.

Основни дейности:

Инвестиционният проект включва отделни части, за които са необходими съответните специалисти. Възможно е при даден Инвестиционен Проект, някои  проектни части да не са нужни. Проектите се разработват в следните части:

· Архитектура – изготвя се от архитект с ППП;

· Строително-конструктивна – изготвя се от инженер-конструктор с ППП;

· Технически контрол – изготвя се от инженер конструктор с ТК по част СК;

· ВиК – изготвя се от инженер ВиК с ППП;

· Електричество – изготвя се от инженер по съответната част с ППП;

· Отопление, Вентилация и Климатизация – изготвя се от инженер по съответната част с ППП;

· Енергийна Ефективност – изготвя се от инженер с ППП по част ОВиК;

· Геодезия – изготвя се от инженер по съответната част с ППП;

· Геология – изготвя се от инженер с ППП;

· План за Безопасност и Здраве;

· План за Управление на Строителните Отпадъци;

· Пожарна Безопасност;

Ландшафтна архитектура – изработва се от проектант с ППП;

Съдържание:

Всяка от частите съдържа в себе си разработка на проекта по съответната част в достатъчен обем и съдържание, така че да бъдат изяснени всички детайли по проекта. В проектните части се съдържат обяснителна записка и количествена сметка за вложените материали, предписани от всеки от проектантите. В края на работния/техническия проект се разработва една обобщена количествена сметка на всички видове материали и дейности.

Срок:

Сроковете за изготвяне на инвестиционния проект може да варират според сложността и РЗП на съответната сграда. Те се определят само след разговор между Водещия проектант и Инвеститора.

Цена:

Цената се определяне на квадратен метър РЗП.